POKAŻ KOSZYK

Regulamin

Słownik pojęć

Platforma Internetowa - Platforma dostępna na stronie www.BiuroSi.pl

Sprzedający - właściciel platformy www.BiuroSi.pl, którym jest Spółka EMTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-483) przy ul. Łyszkiewicza 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000168907, NIP 521-27-03-051, REGON 012847520, Kapitał zakładowy 60.000,00 zł,

Klient - przedsiębiorca (osoba fizyczna lub osoba prawna) korzystający z platformy www.BiuroSi.pl

Twój Koszyk - narzędzie Platformy umożliwiające zamówienie towarów ze sprecyzowaniem ich ilości, zawierające ceny zamawianych produktów, podsumowujące wartość zamówienia, umożliwiające dokonywanie zmian w zamówieniu (zmiana ilości, dodawanie i odejmowanie produktów).

Newsletter materiały promocyjne przesyłane za pośrednictwem Platformy www.BiuroSi.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów.

Biuro Obsługi Klienta jednostka organizacyjna Sprzedającego zajmująca się bezpośrednim kontaktem telefonicznym lub mailowym z Klientem platformy www.BiuroSi.pl

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na Platformie www.BiuroSi.pl mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto na Platformie www.BiuroSi.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie Klienta. Zamówienie można również złożyć bez zakładania konta Klienta.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Platformy www.BiuroSi.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny, chyba że nastąpiła sytuacja opisana w pkt. 6 ust. a. i b. poniżej oraz § 2 pkt. 4 Regulaminu.
 4. Zamówienie jest realizowane na wskazany przez Klienta adres dostawy, z tym zastrzeżeniem, że wskazany adres dostawy może być wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zamówienie jest realizowane, pod warunkiem dostępności produktu w magazynie Sprzedającego. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji zamówienia.
 6. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zmówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).
 7. Czas realizacji zamówieñ wynosi od 1 do 5 dni roboczych, a w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu, w takim przypadku Klient zostanie wcześniej powiadomiony. Czas realizacji zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu własnego.
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego/odbiorcy przesyłki. Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej.

§ 2. Zmiany w zamówieniu wysłanym

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, że nie otrzymało jeszcze statusu zamówienia ?potwierdzono płatność i przyjęto do realizacji lub w realizacji. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient posiadający konto może uzyskać w każdym momencie po zalogowaniu się na Platformie www.BiuroSi.pl.
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta ? telefonicznie pod numerem telefonu: 512 401 302.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając e-mail na adres bok@BiuroSi.pl pod warunkiem, że nie otrzymało statusu zamówienia ?w realizacji?. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient posiadający konto może uzyskać w każdym momencie po zalogowaniu się na Platformie www.BiuroSi.pl.

§ 3. Dostępność towarów

 1. Informacja o towarze na Platformie www.BiuroSi.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia na Platformie www.BiuroSi.pl Klient otrzymuje informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na aktualnie niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia oraz o możliwym anulowaniu lub podziale zamówienia, o których mowa w § 1 pkt. 6 Regulaminu. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

§ 4. Ceny towarów

 1. Ceny towarów dostępnych na Platformie www.BiuroSi.pl zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich.
 3. W przypadku Klienta zalogowanego ceny uwzględniają przyznane i uzgodnione z Klientem upusty i rabaty.
 4. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na Platformie www.BiuroSi.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Platformy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5. Płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Sprzedający oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  1. gotówką, przy ?odbiorze osobistym? towaru w siedzibie Sprzedającego,
  2. gotówką, przy odbiorze towaru u kuriera - po uprzednim dokonaniu przedpłaty za koszty dostawy; w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty za koszty dostawy na rachunku bankowym Sprzedającego; w tytule przelewu należy wpisać nazwę firmy, oraz numer zamówienia, podany przy zamówieniu; brak zaksięgowania przedpłaty za koszty dostawy na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 14 dni od złożenia zamówienia oznacza anulowanie zamówienia;
  3. przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego; w tytule przelewu należy wpisać nazwę firmy, oraz numer zamówienia, podany przy zamówieniu; w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego; brak zaksięgowania przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 14 dni od złożenia zamówienia oznacza anulowanie zamówienia;
  4. przy użyciu ?szybkiej płatności internetowej? za pośrednictwem transferuj.pl, która przekierowuje od razu po złożeniu zamówienia do strony banku; w tym przypadku realizacja zmówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego; brak zaksięgowania przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 14 dni od złożenia zamówienia oznacza anulowanie zamówienia;
  5. przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem transferuj.pl; w tym przypadku realizacja zmówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego; brak zaksięgowania przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 14 dni od złożenia zamówienia oznacza anulowanie zamówienia;
 2. Zarejestrowanym Klientom, którzy często składają zamówienia, nadawane są indywidualne warunki płatności. W celu uzgodnienia specjalnych warunków płatności i współpracy należy zadzwonić pod numer 512 401 302, lub napisać na adres email info@BiuroSi.pl. Indywidualne warunki płatności i rabaty widoczne są dla Klienta posiadającego konto na Platformie www.BiuroSi.pl, po zalogowaniu.

§ 6. Warunki dostawy i odbiór

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że zamówienie przekracza kwotę 300 zł netto.
 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 3. Przesyłki dostarcza Sprzedający lub firma kurierska ?DPD. Do dostawy realizowanej przez firmę kurierską DPD mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50, poz. 601).
 4. Klient podczas składania zamówienia może wybrać tzw. "Odbiór osobisty" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego: EMTE Sp. z o.o., przy ul. Łyszkiewicza 37, 04-483 Warszawa.
 5. Koszty dostawy oraz możliwe opcje transportu każdorazowo podawane są przy zamówieniu. Informacje te są dostępne również w zakładce Warunki dostawy
 6. Przy odbiorze towaru Klient powinien sprawdzić zgodność ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również sprawdzić stan przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeñ Klient powinien przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia osobie dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego (Klienta) bez zastrzeżeñ powoduje wygaśnięcie roszczeñ z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego (Klienta),
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika (DPD),
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika (DPD),
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony (Klient) stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał od przewoźnika (DPD) ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 7. Bez względu na miejsce odbioru towaru, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.
 8. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeñstwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru.

§ 7. Reklamacje

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub podmiot wprowadzający produkt na rynek. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia mu reklamowanego produktu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 3. Informacje na temat zgłaszania reklamacji w trybie określonym w niniejszym paragrafie Klient może uzyskać telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem tel: 512 401 302 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: bok@BiuroSi.pl Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdują się ponadto w odrębnej zakładce.
 4. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Sprzedający zwraca Klientowi koszty dostawy produktu reklamowanego wyłącznie w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
 5. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnieñ wynikających z udzielonej gwarancji producenta - w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 6. Wyłącza się rękojmie za wady jakości towaru.

§ 8. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zamówienia usługi newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swojej ofercie handlowej, aktualnych promocjach, wyprzedażach oraz informacjach marketingowych.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze, na podany przez Klienta adres e-mail. Wskazanie adresu e-mail jest warunkiem realizacji usługi.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera oraz skorzystać z uprawnień dotyczących jego danych osobowych.

§ 9. Dane osobowe

 1. Rejestrując się na Platformie www.BiuroSi.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta na Platformie www.BiuroSi.pl, Klient jest świadomy, iż podanie ww. danych osobowych jest niezbędne do zawarcia a następnie realizacji zamówienia (umowy). Sprzedający jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy.
 2. U Sprzedającego wdrożone zostały zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.Cele, zakres, kategorie danych oraz przysługujące Klientowi i wskazanym przez niego osobom uprawniena opisane są w zakładace Polityka prywatności i dane osobowe
 3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Platformę www.BiuroSi.pl. Podanie nieprawdziwych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Platformę www.BiuroSi.pl

§ 10. Postanowienia koñcowe

 1. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego na Platformie www.BiuroSi.pl wynikające z indywidualnych ustawieñ komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z Platformy www.BiuroSi.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, konserwacji, przeglądów, wymiany sprzętu, itp.)
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży na Platformie www.BiuroSi.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2012 r.

© 2012 EMTE Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone | engine by Pointer | Design & FrontEnd development by milionoczu 2015